Midt-Norge i front for utvikling av ambulansetjenesten i Norge

Ambulansetjenesten i Midt-Norge er den første i landet til å rulle ut elektronisk ambulansejournal til samtlige stasjoner. Les årsrapporten fra den midtnorske ambulansetjenesten her.

​Innføringen av elektronisk ambulansejournal vil gi stor nytteverdi, er en av konklusjonene i årsrapport 2018 fra Ambulansetjenesten i Midt-Norge, Fellesfunksjonen.

Les hele årsrapporten her (pdf)

Det er utviklet en ny mobil løsning for nettbrett hvor ambulansejournal føres og journaldata blir digital. Steinkjer, Ulstein og Oppdal har vært pilotstasjoner i prosjektet, og har bistått ekstra i utprøvingen av tjenesten. Piloteringen ble avsluttet i april 2018 og har gitt verdifulle innspill med tanke på funksjonalitet og arbeidsflyt.

Engasjerte ansatte

Etter pilotperioden har prosjektgruppen arbeidet tett med leverandør Bliksund og Hemit for avklaringer rundt design av ny funksjonalitet og etablering av løsningen. Det er blitt montert utstyr i 140 ambulanser. Etter innføring vil mottaker kunne se ambulansene på vei, og i tillegg pasientens vitalparameter og hvilken behandling som er gitt underveis.

Ifølge årsrapporten er det et stort og positivt engasjement for løsningen blant de ansatte. Innføringen av journalsystemet vil ikke minst bidra til å forberede ambulansetjenesten til Helseplattformen.

Beskrives som en viktig aktør

Årsrapporten og analyse av virksomhetsdata viser i hovedsak små endringer for tjenesten. Mest påfallende er det at antall oppdrag synes å flate ut, noe som er nytt etter mange års økning. En tidligere utført beredskapsanalyse har gitt et fremtidsbilde på økende antall oppdrag frem mot 2030.

LES OGSÅ: Nøkkeltall for ambulansetjenesten

Både gjennom helseforetakenes utviklingsplaner og nasjonale anbefalinger beskrives ambulansetjenesten som en svært viktig aktør det må satses på framover. Delvis på grunn av utviklingen med store legevaktdistrikt, men også på grunn av funksjonsfordeling mellom sykehus.

Kommuner har slått seg sammen på tvers av opptaksgrenser til sykehus. Den økonomiske konsekvensen i dette må det regionale helseforetaket og de involverte helseforetak finne en løsning på; ambulansetjenesten må finne de beste beredskapsmessige løsningene for innbyggerne i de områdene dette gjelder, heter det i rapporten.

Feil om responstid

Rapporten påpeker også det som beskrives som feil ved data fra Norsk pasientregister knyttet til responstid for ambulanser. Tallene for responstid samsvarer ikke med Fellesfunksjonens egne tall.

Den nasjonale kvalitetsindikatoren anbefaler en differensiert responstid over akutte hendelser, som i tettbygde strøk (over 10.000 innbyggere) skal være på 12 minutter fra AMK varsles til ambulansen er fremme på hendelsesstedet. I distriktene er anbefalingen satt til 25 minutter. Måloppnåelse beregnes som innfridd når 90 prosent av alle hendelsene innenfor kommunegrensen er innfridd innenfor anbefalingen.

Feilen skyldes, ifølge rapporten, blant annet for dårlig «vasking» av responstidsdata. For eksempel at kommuner med et tettsted med over 10.000 innbyggere måles ut fra 12 minutters anbefalt maksimal responstid uansett, mens dette egentlig burde gjelde bare tettstedet og ikke distriktet utenfor (i samme kommune).

Helse Midt-Norge ønsker derfor at det etableres nasjonale regler for «vasking» av responstidsdata, og at det etableres systemer med lavere sårbarhet for systemfeil.

Dette kan du lese mer om i rapporten.