Fremtidsrettet IKT ved nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) består av nytt akuttsjukehus på Hjelset og distriktmedisinsk senter (DMS) i Kristiansund, og skal etter planen stå ferdig ti 2023. Hemit skal levere stabile, robuste og framtidsrettede IKT-løsninger til prosjektet. 

​SNR vil bli det mest fremtidsretta sykehus og DMS i Helse Midt-Norge, og vil ha muligheten til å ta i bruk ny teknologi, blant annet som følge av Helseplattformen. SNR skal samspille med og benytte samme IKT-løsninger som annen spesialisthelsetjeneste i Helse Midt-Norge. Dette er sentralt for å skape attraktive og robuste fagmiljø, sikre effektiv arbeidsflyt og kvalitet. 

Målet med IKT-leveransene

Formålet med SNR som helhet er å skape nytteverdi for pasientene. IKT kan bidra på mange områder gjennom løsninger i direkte interaksjon med pasientene og med løsninger som bidrar til at helsearbeidere gir en best mulig pasientbehandling. 

Sånn er prosjektet organisert

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) er prosjekteier og byggherre. Sykehusbygg HF skal på oppdrag fra byggherren HMR gjennomføre prosjektet fra forprosjekt til overlevering. 

Leveranseansvaret er naturlig fordelt etter den kompetansen som spesielt Sykehusbygg og Hemit besitter. Det er derfor valgt en modell hvor Sykehusbygg er primæransvarlig for de leveransene som beskrives som "IKT-byggnær".

På samme måte vil Hemit være ansvarlig inn mot SNR for de leveransene som faller inn under det som til dagelig er Hemit sitt ansvarsområde i Helse Midt-Norge, herunder IKT-infrastruktur, IKT-utstyr og IKT-sykehusteknologi. I tillegg er det behov for å gjennomføre en rekke andre oppgaver for å ivareta sikkerhet, risiko, løsningsdesign, anskaffelser, testing, koordinering mot linjeorganisasjonen i Hemit, og ikke minst håndtering av grensesnitt mot andre aktører i SNR. 

Fant du det du lette etter?