Nytt logistikk- og økonomisystem i 2016

Helse Midt-Norge tar i bruk nytt logistikk- og økonomisystem i 2016.

Alle foretakene i Helse Midt-Norge skal ta i bruk det nye systemet i løpet av året. Tidsplanen ble justert før jul, og utrullingen av systemet starter derfor i mai.

– Sammen med vår leverandør IBM, så vi at det var behov for å justere framdriftsplanen for prosjektet. Det var behov for noe mer tid for å ferdigstille leveransen, gjennomføring av akseptansetest og sikre god sluttbrukeropplæring, sier prosjekteier Ingerid Gunnerød i Helse Midt-Norge RHF.

– Den nye logistikk- og økonomiløsningen vil føre til endringer i prosesser, rutiner og organisering. Det er lagt et betydelig arbeid for å forberede oppstarten. På enkelte områder forventes umiddelbare gevinster, slik som f.eks. økt antall elektroniske fakturaer. En mer effektiv løsning for styring av økonomi og logistikk er ikke bare snakk om IKT, men også organisasjonsutvikling. Dette skal gi gevinster som til syvende og sist vil komme pasientene til gode, sier Gunnerød.

Helse Midt-Norge har i 2016 et budsjett på over 20 milliarder kroner, og har mange ulike former for varestrømmer knyttet til driften av sykehus og annen spesialisthelsetjeneste i Midt-Norge. Det er derfor snakk om innføring av et omfattende IKT-system som involverer mange brukere. Gunnerød er åpen på at den justerte framdriftsplanen gir økte kostnader, men dette skjer innenfor styringsmålet som gjelder for prosjektet og håndteres innenfor Helse Midt-Norges samlede ramme til IKT-investeringer.

Det er Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Midt-Norge RHF og Hemit som skal ta systemet i bruk først. Deretter følger St. Olavs Hospital HF og til slutt Helse Møre og Romsdal HF og Sykehusapotekene i Midt-Norge HF.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.