Tastatur med handlekurv

For leverandører til Helse Midt-Norge

Regjeringen pålegger både stat og kommune å kreve elektronisk faktura. Forskriften om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser trådte i kraft 2. april 2019, og gjelder for anskaffelser som starter etter dette. 

Elektronisk handelsformat (EHF) er en standard for elektronisk utveksling av informasjon mellom oppdragsgiver og leverandør gjennom hele anskaffelsesprosessen. 

Standarden gjør at dokumenter som sendes fra for eksempel en oppdragsgiver, kunne leses av leverandørens datasystem selv om datasystemene er ulike. 

Hemit organisasjonsnummer og fakturaadresse

Etikk og lojalitetsforhold

I alle avtaleforhold har partene lojalitetsplikt. Dette er ikke en skriftig regel, men følger av ulovfestede avtalerettslige forpliktelser. 

Lojalitetsplikten stiller krav til forsvarlig og lojal opptreden gjennom hele avtaleforholdet. Dette innebærer at begge parter til en viss grad har en plikt til å ivareta den andres interesser innenfor avtaleforholdet. 

I henhold til anskaffelsesloven § 1 om regelverkets formål, skal det offentlige opptre med integritet ved offentlige anskaffelser, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

Kunngjøringer

Alle våre anskaffelser kunngjøres på nettstedet doffin.no

Anskaffelser

Alle prosessene følger Lov om offentlige anskaffelser. Regelverket skal medvirke til at det offentlig opptrer med stor integritet, slik at allmenheten kan ha tillit til at kjøp til offentlig sektor skjer på en samfunnstjenelig måte. Blant det grunnleggende kravene i regelverket er:

  • God forretningsskikk
  • Høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandlingen
  • Lik behandling av leverandører
Alle anskaffelser i Hemit-regi skal, så langt det er mulig, være basert på konkurranse og anskaffelsesprosessene skal være forutsigbare, gjennomsiktige og etterprøvbare.

​​Brukermanual (user guide)​​

​User guide for external users of remote access towards Central Norway Regional Health Authority​​

Fant du det du lette etter?